Rainbow Warrior. zaterdag 08 - 11 - 2008. vlotdo...