SPORT ; ZWEMMEN (ARCHIEF)

A. Ostend Swimmingclub op naam van Leon Garnier 19...

A. Ostend Swimmingclub op naam van Leon Garnier 1936 B. Sportkring voor gezondheid en opvoeding 1938 1939 op naam van L eon Garnier. C. Vischverlof 'Mij De oostendsche Lijnvisschers op naam van Leon Garnier 1939. D. De vrienden der blinden 1952 postkaart